Lontoon julistus maailmanrauhan puolesta ja ääriliikkeitä vastaan

Translated by : Jussi Lucander


Tämä julistus annettiin Wembley areenalla 24.9.2011 Lontoossa, Minhaj-ul-Quran
Internationalin järjestämässä, Rauha ihmiskunnalle konferenssissa, jonka suojelijana toimi
Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri. Konferenssille tukensa olivat antaneet
myös Al-Azharin Suur-sheikki Tri Ahmad Muhammad Al-Tayyib, kansainvälinen Al-Azharista
valmistuneiden yhdistys, kaikkien uskontojen edustajia, akateemikkoja, poliitikkoja, sekä n.
11 000 osanottajaa kaikkialta maailmasta.


Alustus


Viime vuosikymmeninä olemme nähneet, kuinka monet suuret uskonnolliset ja
kulttuurilliset yhteisöt ovat hajonneet väärinkäsitysten ja epäluottamuksen johdosta, jonka
johdosta ne, joilla on puhtaat tarkoitusperät kanssaihmisiään kohtaan, kokevat
velvollisuudekseen ehdottomasti hylätä ne uskomukset ja toimintatavat, jotka erottavat
heitä ja harrastaa puolestaan niitä, jotka yhdistävät heitä.
Me ko. julistuksen allekirjoittaneet vahvistamme, että kaikki ihmiset kaikkialla omaavat
kumoamattomat ihmisarvon ja -oikeudet, joihin kuuluvat vapaus köyhyydestä, vainosta,
pelon alla elämisestä ja ennakkoluuloista, sekä myös vapaus uskoa, ja harjoittaa
uskontoaan itse valitsemallaan tavalla. 

Tämän julistuksen ovat antaneet muslimit, niin kaikille maailman muslimeille, kuin kaikille
muillekin ihmisille.

Julistus

1. Me allekirjoittaneet lähetämme rauhanviestin kaikille maailman lukemattomille kansoille,
yhteisöille ja yksilöille. Samalla me peräänkuulutamme kunnioitusta, ihmisarvoa,
myötätuntoa, tasa-arvoa, solidaarisuutta ja oikeudenmukaisuutta kaikille ihmisille. 

2. Me osoitamme tämän viestin kaikille ihmisille kaikkialla, mutta erityisesti poliittisille ja
uskonnollisille johtajille ja päätöksentekijöille, kuten myös akateemikoille, opettajille ja
toimittajille.

3. Samalla kun me tunnustamme eri uskontojen, kulttuurien ja yhteisöjen
ainutlaatuisuuden ja sen, että kaikki ihmiset saavuttavat onnellisuuden ja identiteettinsä
siitä, mitä he itse pitävät ainutlaatuisena, me julistamme, että kaikilla ihmisillä kaikkialla
on kumoamattomat oikeudet ja arvokkuus, jotka ylittävät kaikki poliittiset ja filosofiset
rajat ja ovat sisäänrakennettuina kaikissa uskonnoissa ja uskontunnustuksissa.

4. Juutalaisilla, muslimeilla, kristityillä, hinduilla, budhalaisilla ja muiden uskontokuntien
edustajilla, yhdessä niiden kanssa, jotka eivät tunnustaudu mihinkään uskontokuntaan,
on oltava yhtäläiset kansalaisoikeudet ja vapaudet. Kaikkien ihmisten tulee voida elää
sovussa ja tavoitella rauhaa ainoastaan keskinäisen kunnioituksen hengessä
tapahtuvan vuoropuhelun keinoin.

5. Me torjumme yksiselitteisesti kaiken terrorismin, koska kaikkien uskontojen ytimessä
on ajatus syyttömien elämän pyhyydestä. Terrorismin erottelematon luonne, joka on
viime vuosina tappanut paljon enemmän siviilejä ja muita ei-taistelijoita kuin taistelijoita,
on vastoin, niin islamilaisia, juutalaisia kuin kristillisiä periaatteita ja on vastoin kaikkien
näiden uskontojen todellisia opetuksia. Tämän erottelemattoman ja murhanhimoisen
luonteensa takia, me tuomitsemme kaiken terrorismin sen kaikissa muodoissaan, missä
tahansa sitä esiintyykään, riippumatta siitä, mitä tarkoitusperiä sillä esitetään olevan.

6. Me torjumme ja tuomitsemme yksiselitteisesti kaiken, niin islamin, kuin minkä tahansa
muun uskonnon tai asian nimissä suoritetun terrorismin. Terrorismi ei ole koskaan
oikeutettu ja kunniakas sotatoimi, vaan on aina raukkamainen ja summittainen murha.

7. Me torjumme väärinkäsityksinä kaikki väitteet siitä, että maailma on tuomittu
väistämättömään islamin ja lännen väliseen taisteluun. Me myös sitoudumme,
kunnioittavan vuoropuhelun keinoin, vastustamaan kaikkia mukamas kulttuureiden,
alueiden, valtioiden tai yhteisöiden yhteensopimattomuudesta aiheuttamia konflikteja.

8. Me tuemme kansainvälisten toimijoiden, hallitusten ja yhteisöjen ponnisteluja maailman
kansalaisten suojelemiseksi terrorismilta; me sitoudumme auttamaan sellaisten ryhmien
jäseniä, jotka ovat käsittäneet väärin uskontonsa sallivan erottelemattoman ja
mielettömän väkivallan, tulemaan yhteiskuntakelpoisiksi kansalaisiksi.

9. Samalla, kun emme ylenkatso todellisia tai kuviteltuja kärsimyksiä, jotka toimivat
terroristien tekojen sytykkeinä, ja kehoitamme kaikkia kansallisia ja paikallisia hallituksia
puuttumaan niihin ripeästi, me sitoudumme näiden kiistojen väkivallattomaan
ratkaisuun. Samalla me haluamme, koulutuksen ja vuoropuhelun keinoin, poistaa
salaliittoteoriat, jotka vaikuttavat sumentavan joidenkin ihmisten maailmankuvaa.

10. Me toivotamme tervetulleeksi tyranniaa ja vainoa vastustaneet, yleisesti ottaen
rauhanomaiset, kansannousut, joita kutsutaan myös ”Arabikevään” nimellä.
Tunnustamme, että kyseessä ovat oikeus-, eikä uskontopohjainen, liikehdintä, joka on
sopusoinnussa ym. kansainvälisten ihmisoikeuksien ja ylevien pyrkimysten kanssa.

11. Me kutsumme kaikkia kansainvälisiä toimijoita ja hallituksia selkeästi ja päättävästi
tukemaan vapauden motivoimia arabeja, berberejä ja muita muslimeja ja me
kehoitamme heitä tekemään sen rauhanomaisesti, tasapuolisesti, läpinäkyvästi ja
avoimuuden hengessä, vahvistaen luottamusta ja perustaen hyvän tahdon siteitä.

12. Me allekirjoittaneet uskomme, että Israeli ja Palestiinan konflikti tulee ratkaista nopeasti
ja ehdottoman oikeudenmukaisesti.

13. Me vahvistamme tämän konfliktin ratkaisun kiireellisyyden molemmille osapuolille.
palestiinalaisten osalta tarpeen saada itsenäinen, moniarvoinen ja edustava valtio ja
israelilaisten puolesta turvallisuuden tarpeen. Kansainvälisen yhteisön tulee täysin ja
aktiivisesti tukea ko. rauhansopimusta, jotta se voisi olla pysyvä ja kestävä.
Rauhansopimuksen tulee yhtälailla hyödyttää molempien valtioiden kansalaisia, jotka
ovat niin kauan pelänneet ja epäilleet toisiaan.

14. Me peräänkuulutamme ihmisoikeuksien eteenpäin viemistä, perustavaalaatuisia
oikeuksia, tasa-arvoa miesten ja naisten välille ja ihmiskunnan ydinarvoja, kuten
anteeksiantoa, anteliaisuutta ja solidaarisuutta.

15. Me julistamme, että ei ole mitään eroa arabin ja juutalaisen tai muslimin ja kristityn tai
hindun ja shikhin tai mustan ja valkoisen tai miehen ja naisen välillä. Kaikki ihmiset ovat
tasa-arvoisia ja heitä pitää kohdella yhtälaisella kunnioituksella, arvokkuudella,
myötätunnolla, tasa-arvolla, solidaarisuudella ja oikeudenmukaisuudella.

16. Me tuomitsemme yksiselitteisesti anti-semitismin (myös silloin, kun se on hämäävästi
puettu anti-zionismiksi), islamophobian (myös silloin, kun se on hämäävästi esitetty
isänmaallisuutena) ja kaikki muut rasismin ja muukalaisvihamielisyyden muodot.

17. Me kutsumme kaikkia muslimeja, ja muita lännessä asuvia vähemmistöjä,
kunnioittamaan sen maan lakeja, jossa asuvat, riippumatta siitä, onko heillä ko. maan
kansalaisuus, vai ei.

18. Me kehoitamme muslimeja, hallituksia ja lännen eliittiä edistämään sopeutumista,
kansalaisoikeuksien saamista, mikä on ainoa tie rauhanomaiseen rinnakkaiseloon ja
yhdentymiseen.

19. Me kehoitamme kaikkia hallituksia suojelemaan vähemmistöjään kaikelta vihalta,
uhkailulta ja väkivallalta, erityisesti äärikansalliselta ja uskonnolliselta
suvaitsemattomuudelta.

20. Me kannatamme Afrikalle, ja muille köyhille alueille, maksettavien tukien lisäämistä,
näillä alueilla asuvien ihmisten elinolosuhteiden parantamiseksi, sosioekonomisen ja
poliittisen tasapainon lisäämiseksi ja todellisen demokratian tarkoitusperien
toteuttamiseksi.

21. Me kehoitamme kaikkia rahavaltoja ottamaan inhimilliset tekijät huomioon
päätöksenteossaan. Molempien maailmansotien jälkeen, Euroopan vakaus on
maailmalle ensiarvoisen tärkeää.

22. Me kehoitamme maailman hallituksia lisäämään ponnistelujaan köyhyyden,
lukutaidottomuuden, aseiden levityksen ja luonnon tuhoutumisen estämiseksi.

23. Konferenssin 11 000 osanottajaa tukevat tätä Lontoon julistusta

24. Lopuksi me allekirjoittaneet kehoitamme kaikkia ihmisiä kaikkialla ilmaisemaan tukensa
meidän uskomuksillemme, odotuksillemme ja tavoitteillemme, allekirjoittamalla tämän
julistuksen, joka löytyy verkosta osoitteesta www.peaceforhumanity.co.uk ja
www.londondeclaration.com.